Stichting Vrienden van de Kleine Kerk

In oktober 2021 is Stichting Vrienden van de Kleine Kerk opgericht met als doel fondsen te werven zodat het kerkgebouw – de Kleine Kerk – en het bijbehorende historisch kerkelijk erfgoed voor de toekomst behouden kan blijven. Om fondsen te kunnen werven, organiseert de stichting door het jaar heen diverse activiteiten, zoals mooie concerten, lezingen en andere culturele bijeenkomsten. Het gebouw en de ruimte van de Kleine Kerk lenen zich hier bij uitstek voor! Daarnaast kan iedereen Vriend van de Kleine Kerk worden en op deze manier een structurele financiële bijdrage leveren aan het behoud van het historisch kerkelijk erfgoed.
Bovendien wordt het mogelijk om een schenking, legaat of erfstelling te doen. Ga voor meer informatie over de stichting naar www.vriendenvandekleinekerk.nl.