Kerkenraad en Moderamen

Het Moderamen kan worden gezien als het 'dagelijks bestuur' van de Kleine Kerk. Het Moderamen regelt de uitvoering van besluiten uit de Kerkenraad en bereidt besluitvorming voor de Kerkenraad voor.
Het Moderamen bestaat uit de voorzitter van de Kerkenraad, de scriba, de predikant en de voorzitters van de diverse Colleges.
Het Moderamen komt maandelijks bijeen. Het Moderamen is te bereiken via de scriba.

De Kerkenraad is het bestuur en daarmee het besluitvormend orgaan van de Protestantse Gemeente Voorhout. In de Kerkenraad hebben alle ambtsdragers zitting. De Kerkenraad komt in de oneven maanden bijeen. Ten behoeve van de uitvoering van beleid zijn diverse Raden ingesteld. De kerkenraad is te bereiken via de scriba.

De Kerkenraad begint met een ‘luisterkwartier’:
Als u er om acht uur bent krijgt u (na het openingsgebed) het eerste agendapunt. U mag uw komst aankondigen, maar dat hoeft niet. Hebt u opmerkingen, vragen, wensen, een mening dan begint de vergadering met luisteren naar u. Indien nodig wordt uw inbreng op een later of ander tijdstip in de kerkenraad besproken en krijgt u een reactie vanuit de kerkenraad. U hebt de ruimte en de Kerkenraad hoopt dat u daarvan gebruik maakt.

Wie zitten er in?

Mevrouw A. Kappe (Ouderling / Voorzitter)
Mevrouw K. Vliegenthart (Ouderling / Scriba)
Mevrouw H. Segaar (Ouderling)

Mevrouw I. Tibben (Ouderling)
De heer E. Hietkamp (Ouderling)
De heer P.J. Boers (Kerkrentmeester)
De heer K.J. Visser (Kerkrentmeester)
Mevrouw P. Bosman (Diaken)
De heer J. Meijvogel (Diaken)
Mevrouw D. Ouwehand (Diaken)