Kerkdiensten

Informatie over de aanvangstijd van de verschillende diensten, de voorganger en andere medewerkers vindt u bij Zondag.
De informatie over kinderdiensten, zangdiensten, schoolgezinsdienst enz. vindt u ook bij Zondag.

Indien u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen, dan kunt u de dienst volgen via YouTube (beeld en geluid). U kunt hier ook terecht als u later nog iets wilt terughoren.

Informatie over Bijzondere Diensten vindt u hieronder:

Doop
De bediening van de doop vindt in principe 1 keer in de maand plaats tijdens de eredienst.

Wanneer u uw kind(eren) wilt laten dopen, of wanneer u dit overweegt, wilt u dan zo vriendelijk zijn om tijdig contact op te nemen met de pastorale raad.

Er is doopcatechese ter voorbereiding op de bediening van de Doop. Deze doopcatechese vindt indien mogelijk plaats in groepsverband. De doopouders komen samen met de predikant twee keer bijeen. Samen wordt er nagedacht en gesproken over de vraag wat je beweegt je kind te laten dopen, over de zin en de betekenis van de doop, over de doopliturgie, over boekjes met bijbelverhalen, kinderbijbels en over geloven en geloofsopvoeding.
Ter voorbereiding op de bediening van de doop van een volgend kindje uit een zelfde gezin, komen de doopouders één avond met de predikant bijeen voor de doopcatechese.

Avondmaal
Het Avondmaal wordt in de Kleine Kerk zes keer per jaar gevierd en is "open" van karakter. Dat wil zeggen: de viering staat uitdrukkelijk open voor ouderen èn jongeren, gemeenteleden en andere bezoekers van de erediensten. De kinderen worden een keer per jaar voorbereid op de viering van het Heilig Avondmaal door middel van een speciale catechese.


Als u niet in staat bent het Avondmaal mee te vieren in de kerk, dan kan het bij u thuis worden gevierd. Informatie hierover kunt u krijgen bij de diaconie.

Huwelijk
Wanneer u uw huwelijk in de Protestantse Kerk wilt laten bevestigen en inzegenen, neemt u dan alstublieft minimaal drie maanden vóór de huwelijksdatum contact op met de predikant (0252-234048).

De predikant zal met u een afspraak maken voor een eerste gesprek. Meestal worden er twee gesprekken gehouden om de trouwdienst voor te bereiden.

Stelt u zich ook in verbinding met het College van Kerkrentmeesters. U kunt dan informeren of de Kleine Kerk op uw beoogde trouwdatum beschikbaar is. Is dat het geval dan kunt u dag en tijd afspreken en laten vastleggen. Het College van Kerkrentmeesters zal vervolgens contact opnemen met de hoofdorganist van de Kleine Kerk. U bent dan verzekerd van de medewerking van één van de organisten van de kerkgemeenschap.

Begrafenis
In geval van een overlijden kunt u voor pastorale aangelegenheden en/of afspraken met betrekking tot een uitvaartdienst contact opnemen met het pastoraat van de kerkgemeenschap.


Wanneer het gaat om zakelijke informatie en/of afspraken betreft (grafrechten, reserveren kerkgebouw), stelt u zich dan in verbinding met het College van Kerkrentmeesters.

De zakelijke aangelegenheden worden i.p.v. door de begrafenisondernemer met het College van Kerkrentmeesters afgesproken.