De Protestantse Vrouwendienst van Voorhout

De vrijwilligers van de PVD zetten zich in voor leden van de kerk van 70 jaar en ouder (hierna te noemen ‘ouderen’).

De activiteiten van de PVD bestaan uit:

1. Het regelmatig bezoeken van ouderen die hebben aangegeven dat zij dit prettig vinden.
2. Eén maal per jaar een uitstapje organiseren voor de ouderen van de kerkgemeenschap.
3. Jaarlijks een kerstviering organiseren voor de ouderen van de kerkgemeenschap.

1. Het bezoekwerk.
Ouderen die hebben aangegeven bezoek van de PVD op prijs te stellen krijgen regelmatig bezoek van een vaste vrijwilligster. De vrijwilligster biedt een luisterend oor voor degene die wordt bezocht. Het bezoek kan de eenzaamheid even doorbreken. Het kan ondersteuning geven bij het sociaal en maatschappelijk leven. Soms wordt praktische hulp geboden, zoals een boodschap doen bij ziekte of slecht weer of begeleiding bij specialistenbezoek.

Indien er zaken naar voren komen die op het terrein liggen van het pastoraat kan de vrijwilligster, in overleg met de oudere zelf, contact opnemen met de predikant of de pastorale raad.

Mochten er materiële problemen aan de orde komen dan kan dat, eveneens in overleg met de betrokken oudere, worden gemeld bij de diaconie. De vrijwilligster zal hetgeen haar vertrouwelijk ter ore is gekomen niet zonder goedkeuring van de oudere doorspreken met
anderen.

2. Het jaarlijkse uitstapje.
Het jaarlijks uitstapje is bedoeld voor ouderen van de kerkgemeenschap die het gezellig vinden met anderen contact te hebben. Voor deze activiteit worden zij schriftelijk uitgenodigd. Er wordt een eigen bijdrage in de kosten gevraagd.

3. De kerstviering.
De jaarlijkse kerstviering is eveneens een activiteit van de PVD. Ook hiervoor worden alle ouderen van de kerkgemeenschap uitgenodigd. De kerstviering heeft een inhoudelijk deel, in de vorm van een liturgie. Verder vormt muziek een belangrijk onderdeel, terwijl ook het aspect van onderling contact, warmte en gezelligheid niet wordt vergeten.


De PVD valt onder de diaconie van de Protestantse gemeente Voorhout maar heeft haar eigen verantwoordelijkheid. Jaarlijks wordt in overleg met de diaconie een budget vastgesteld en vindt verantwoording van de gemaakte kosten plaats.

Van het kerkelijk bureau krijgt de PVD per kwartaal een lijst met namen en adressen van ouderen. In de vergadering van de vrijwilligsters wordt bezien welke nieuwe ouderen mogelijk bezoek willen. Daarna wordt bekeken welke vrijwilligster contact opneemt met deze persoon. Er zijn momenteel tien vrijwilligsters aan de PVD verbonden. In de periodieke vergaderingen worden de activiteiten besproken, eventuele knelpunten doorgenomen en plannen gemaakt. Indien nodig worden nieuwe vrijwilligsters gezocht. De vrijwilligsters doen hun werk met plezier en grote inzet. Zij voelen zich gewaardeerd door degenen die zij bezoeken.

De PVD is laagdrempelig, voorziet in een behoefte en heeft een signaalfunctie naar diaconie en pastoraat.