H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Bijgaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar van zowel het College van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Voor de voorgenomen bestedingen van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen: zie onder G. Voorgenomen bestedingen.