H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Bijgaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar van zowel het College van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen van het College van Diakenen voor het jaar 2019 zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Voor de voorgenomen bestedingen van het College van Kerkrentmeesters: zie onder G. Voorgenomen bestedingen.