G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) van een kerkelijke gemeente sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) en het diaconale werk vertonen dan een grote mate van continuïteit: de predikant verricht haar werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden, andere kerkelijke activiteiten vinden plaats en groepen in en buiten de kerkgemeenschap die extra aandacht nodig hebben worden ondersteund. die extra aandacht nodig hebben worden ondersteund. Dit beeld was evenwel in 2022 anders doordat er in dat jaar geen vaste predikant aan onze gemeente was verbonden. Hierdoor vielen in dat jaar de lasten voor pastoraat relatief laag uit. Vanaf februari 2023 is de predikantsplaats in onze gemeente echter weer bezet en wel voor 0,7 FTE, reden waarom de lasten voor pastoraat ingaande 2023 en 2024 weer zijn gestegen. De begroting 2024 van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie treft u in onderstaande documenten aan.