G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) en het diaconale werk vertonen een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden, andere kerkelijke activiteiten vinden plaats en groepen in en buiten de kerkgemeenschap die extra aandacht nodig worden ondersteund. In de kolom begroting in het overzicht onder H. (Verkorte staat van baten en lasten met toelichting) is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Voor het College van Kerkrentmeesters is de begroting voor het jaar 2018, met toelichting, toegevoegd.