Van de Voorzitter

Nieuws of overdenking door de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Rob de Bruijn

Nog een paar weken en de vakantiedrukte barst weer los. Bestemmingen zijn wellicht al vorig jaar uitgezocht en nu wordt er reikhalzend uitgekeken naar de dag van vertrek. Ik neem zonder meer aan dat er al mensen met vakantie zijn geweest, of misschien zelfs niet gaan. Hoe het ook zij: of u nu al met vakantie bent geweest, nog weggaat, of gewoon lekker thuisblijft, het is goed om toch regelmatig je rustmomenten te pakken. Even afstand nemen van je dagelijkse werk en beslommeringen en óók van je vrijwilligerswerk in de kerk is helemaal niet verkeerd. Sterker nog: je doet namelijk, als het goed is, weer veel nieuwe energie op voor de dingen die onvermijdelijk weer voor je klaarliggen.

Als ik terugkijk naar het achterliggende seizoen, dan is het kerkelijk gezien toch wel, althans dat ervaar ik zo, een hectisch jaar geweest. Ondanks dat u misschien als individueel gemeentelid de indruk heeft dat er niet zoveel gebeurd is, denk ik vanuit de kerkenraad gezien dat er juist wél veel gebeurd is. Maar we zijn er nog lang niet als ik zie wat er nog op ons afkomt de komende tijd. Ik probeer aan de hand van een korte impressie het afgelopen jaar nog even met u door te nemen en wat zaken in herinnering te roepen. 

Werkplannen alle colleges
Na de zomervakantie vorig jaar zijn we begonnen om onze identiteit en missie als protestantse gemeente vast te stellen. Gelijktijdig zijn de colleges (Moderamen, Kerkrentmeesters, Pastoraat, Diaconie en Jeugd) hun werkplannen gaan maken wat zij in de komende jaren verwachten en welke doelstellingen er gehaald moeten worden. Die plannen hebben de colleges op de gemeenteochtend van 6 januari 2019 gepresenteerd. Als deze kerkbrief verschijnt is de dag ervoor op de gemeenteavond van 9 juli verslag gedaan van wat er van die doelstellingen terecht is gekomen. 

Samenwerking met de kernparochie Sint Bartholomeus
We ervaren in het regelmatig oecumenisch overleg met de pastoraatgroep en het moderamen dat de samenwerking en de gezamenlijke activiteiten steeds beter verlopen. Er waren wat logistieke strubbelingen rondom de kerstkaart, maar uiteindelijk is aan alle bewoners van héél Voorhout een welgemeende kerstgroet gestuurd namens beide gemeentes. Oók de gezamenlijke Palmpasendienst van 14 april in de Bartholomeuskerk, die geheel in het teken stond van de kinderen was een succes.
Vervolgens is er door vrijwilligers van beide kanten een goed georganiseerde eerste gezamenlijke openluchtdienst geweest. Door de zeer vele positieve reacties zeer geslaagd te noemen. Dit vraagt om een vervolg zoals bleek uit ons recent overleg. In dat datzelfde overleg is ook gesproken over een mogelijk paasvuur op de stille zaterdag volgend jaar. Ook hier geldt: we kijken naar wat ons bindt en niet wat ons scheidt. 

Stichting Paraplu Voorhout
Vanuit Kaleb zijn we benaderd om te kijken in hoeverre onze missionaire opdrachten met elkaar in overeenstemming zijn. In een aantal openhartige gesprekken hebben wij elkaar gevonden om samen, maar ook met de parochiekern Sint Batholomëus op te trekken en ons zichtbaarder te maken in Voorhout. Dit is niet alleen een wens van de drie christelijke kerken in Voorhout, maar óók vanuit de burgergemeente kwamen deze signalen onze richting uit.
Een bijkomend (tijdelijk) voordeel is dat de winkelruimte onder de Verdieping leeg kwam te staan door het vertrek van het Kruitvat. Daardoor ontstond het idee om middels een “winkel met missie” in contact te komen met plaatsgenoten, die op de één of andere manier wel hulp kunnen gebruiken en/of in een sociaal isolement terecht zijn gekomen. Er is maandenlang gewerkt en ideeën uitgewisseld door vrijwilligers om te ontdekken op welke wijze we daaraan tegemoet konden komen. Er werd gedacht aan de verkoop van o.a. 2e hands kleding tal van andere producten en snuisterijen zonder het predicaat van een kringloopwinkel mee te krijgen. Het middel om met mensen in contact te komen is de verkoop van producten, maar de winkel heeft ook de functie van een sociaal café waar je zonder afspraak zo binnen kunt lopen. Op vaste dagen en uren zullen daar predikanten (later wellicht ook een pastor) aanwezig zijn, om rondom het thema “de dominee trakteert”, met koffie of thee en iets lekkers mensen te ontmoeten en een goed gesprek te voeren. 

Inmiddels is de Stichting Paraplu Voorhout een feit en op feestelijke wijze geopend op 25 mei 2019. 

Een anders dan andere dienst
Op initiatief van ouderling kerkrentmeester Alex Kniese en in samenwerking met ds. Joep van den Berg was er op zondag 12 mei opeens een anders dan andere dienst. De dominee niet in toga, Alex Kniese die het gebed uitsprak en ouderling kerkrentmeester Peter Boers die met diaken Petra Bosman beiden als lector op toerbeurt de schriftlezing deden. Kinderen die niet de kerk uitgingen voor hun eigen kindernevendienst, maar gewoon voor hun moment en eigen verhaal in de kerk bleven. Verder werden er veel opwekkingsliederen gezongen. Het was een verfrissende manier om te ervaren hoe fijn het kan zijn met elkaar een “gemeenschap der heiligen” te zijn. Dit initiatief vraagt zéker om een vervolg! 

Schoolkerkdienst van 23 juni 2019
De jeugdraad en een aantal vrijwilligers zijn continue zoekende om met de jeugd in contact te komen en te blijven. Er is (en wordt nog) van alles geprobeerd: zoals De Tienerkerk en Rock Solid. Via onder andere contacten met de Regenboogschool is de eerste schoolkerkdienst gehouden om vier ‘s-middag in De Kleine Kerk op 23 juni. Ondanks de warme, zeer zomerse dag, was het een bijna volle kerk. Het is fantastisch om te constateren dat mensen zich niet hebben laten verleiden door het mooie weer, maar toch met hun kids naar de dienst zijn gegaan. We kunnen hieruit leren dat vertrouwen heel belangrijk is en dat we ons door niets moeten laten weerhouden. 

Zorgen
Dit zijn zomaar wat positieve ervaringen die ik met u wil delen. Daarnaast zijn er ook best wel zorgen. Op langere termijn ziet het er financieel bijvoorbeeld niet zo rooskleurig uit. Ondanks een goede actie kerkbalans hebben we (nog) geen huurder en dat hakt er qua financiën behoorlijk in. Verder zijn er een aantal vacatures in de kerkenraad die écht ingevuld moeten worden. Ook kunnen we nog steeds vrijwilligers gebruiken voor tal van oude en nieuwe activiteiten. Zo hopen we bij voorbeeld in het nieuwe seizoen te kunnen starten met een commissie eredienst. Deze commissie krijgt dan bijvoorbeeld de opdracht mee hoe onze erediensten er qua inhoud en muzikale omlijsting eruit moeten zien in de nabije toekomst. 

Beroep ds. Joep van den Berg
Laten we beginnen onze predikant van harte te feliciteren met dit beroep van de Maranathakerk in Alphen aan den Rijn. Het is bemoedigend te horen dat ds. Joep van den Berg er véél zin in heeft om deze nieuwe uitdaging aan te nemen en de komende jaren zich met hart en ziel in te zetten voor deze gemeente. Omdat dit beroep een deeltijdbaan betreft voor ongeveer 2/3 (67%) van zijn tijd, blijft hij voor nog 1/3 (33%, circa 13 uur per week) verbonden aan onze gemeente tot en met 31 december 2020. Wij zullen als kerkenraad met hem afspraken maken over de invulling van die 13 uur per week middels een deeltijdwerkplan dat ook weer door het Classicale Breed Moderamen van de Protestantse Kerk Nederland goedgekeurd moet worden. Daarna of eigenlijk gelijktijdig zullen we als kerkenraad en gemeente nadenken over de periode na het vertrek van ds. Joep van den Berg dat in zicht komt. Er zal wellicht een beroepingscommissie in het leven geroepen moeten worden, die aan de hand van een profielschets op zoek gaat naar een geschikte herder voor onze gemeente. Wij houden u op de hoogte over het vervolg! 

Vacatures
Ik heb het hierboven al even kort vermeld dat we diverse vacatures hebben in de kerkenraad per september 2019. Ouderlingen voor de pastorale raad, ouderlingen voor de jeugdraad en een diaken. Niet alleen vacatures in de kerkenraad, maar er zijn ook vacante plaatsen in diverse bestaande en/of nieuw op te richten commissies of projectmatige activiteiten. Ik hoop u binnenkort een compleet overzicht te kunnen overhandigen. Intussen kunt u nadenken of u zich wilt inzetten voor de kerk en voor hoeveel tijd u beschikbaar bent. Misschien dat er tussen al die aantrekkelijke ambten, commissies en projecten iets voor u bijzit, waarin u uw talenten (want die heeft iedereen) kunt ontplooien. 

Mozaïek van Kerkplekken
“Over verbindingen tussen bestaande en nieuwe vormen van kerk-zijn.” Dat de kerk volop in beweging is bewijst wel een nieuw onderwerp wat al enige tijd speelt in de Protestantse Kerk Nederland. Ik citeer een gedeelte uit de definitieve nota (met de hierboven vermelde gelijknamige titel) van april 2019: “Eind 2017 gaf het moderamen van de Generale Synode opdracht om vragen en knelpunten rondom nieuwe vormen van kerk-zijn te doordenken en om o.a. te werken aan concrete oplossingen. Zo wordt invulling gegeven aan beleidsvoornemens uit ‘Kerk 2015’ etc. etc. Wat betekent dit eigenlijk? Als ik verder de samenvatting lees, zegt men dat we in boeiende tijden leven, dat de kerk krimpt, maar tegelijk ook nieuwe initiatieven ontstaan. Vanuit de Protestante Kerk zijn nu circa 250 nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan: pioniersplekken, kliederkerken, leefgemeenschappen, monastieke initiatieven en meer. In de 2e alinea staat dat nieuwe, missionaire kerkplekken fundamentele vragen oproepen rond ons kerk-zijn. Wat is eigenlijk een kerk? Zijn ouderlingen en diakenen vereist? Hoeveel leden zijn er nodig? Als ik zo het rapport doorlees, komen er bij mij ook vragen op wat dat voor ons als PG Voorhout mogelijk kan betekenen. Hoe zijn wij nu kerk en hoe willen wij kerk zijn in de nabije toekomst? Deze vragen zullen in de komende tijd nog wel voorbijkomen in de kerkenraad of op een gemeenteochtend/avond. Het is de moeite waard deze nota in zijn geheel te lezen en u kan het online lezen of downloaden via de onderstaande link. https://www.protestantsekerk.nl/thema/mozaiek- van-kerkplekken

Ik sluit af en wens een ieder een fijne rustperiode toe. Ik hoop dat wij na de vakantie genoeg nieuwe energie hebben opgedaan om samen weer te bouwen aan de gemeente. We zullen met elkaar zorgen dat we voor iedereen en écht iedereen een aantrekkelijke kerk kunnen zijn. Laten we zo ook onze missionaire opdracht samen met onze Rooms Katholieke en Baptisten broeders en zusters in de praktijk brengen. Om te beginnen in Voorhout. Mijn gebed en vurige wens is dat mensen zullen aanhaken en niet afhaken.