Van de Voorzitter

Nieuws of overdenking door de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Han de Winde

Samen Kerk Zijn

Dit stukje is een gedenkwaardig stukje, althans voor mijzelf: het is het laatste dat ik schrijf als voorzitter van de Kerkenraad van onze mooie Kleine Kerk. Na zeven jaar als Jeugdouderling en 6 jaar als voorzitter is het tijd om het stokje (de voorzittershamer) door te geven. Dat is eigenlijk geen nieuws, want al een jaar geleden voor het eerst aangekondigd en ook op deze plaats een paar keer gemeld. En, veel belangrijker, het is voor iedere organisatie en zeker ook voor onze Kleine Kerk goed dat er met regelmaat ‘wisseling van de wacht’ plaatsvindt.

Er is slechts één probleem: er is nog geen nieuwe voorzitter gevonden. En dat voelt niet goed. Niet voor een vertrekkend voorzitter, maar vooral niet voor de overige zeer betrokken en actieve leden van onze Kerkenraad en dus niet voor de Gemeente. Ik schreef hier ook eerder over: “…een kerkgemeente moet ook bestuurd worden. Er zijn veel “officiële” zaken te organiseren om de gemeente ook daadwerkelijk ‘levend’ te houden. Financieel beheer, beheer en verhuur van gebouwen, de begraafplaats, het pastoraal werk, het diaconaat, het jeugdwerk. Er gebeurt veel, er wordt veel werk verzet, maar voor al dat werk en beheer moet ook verantwoordelijkheid worden genomen, zijn beslissingen en keuzes nodig en moet uiteindelijk ook verantwoording worden afgelegd in landelijk verband… “

Als ik dit stukje schrijf heeft ruim een maand geleden een reguliere visitatie van ons Kerk-zijn plaatsgevonden door een kleine visitatiecommissie namens de PKN. De commissie heeft gesproken met een aantal gemeenteleden en daarnaast met de Kerkenraad en de predikant. Hierbij zijn zorgen en kritiek, maar ook toekomstbeelden, hoop en verlangen met elkaar en met de commissie gedeeld. De visitatoren hebben naar aanleiding van de gesprekken een rapport opgesteld dat vlak voor het schrijven van dit stukje zijn definitieve vorm heeft gekregen. In overleg met het Regionaal College van Visitatoren en met het Moderamen van de Classis Katwijk (waartoe wij behoren) wordt het visitatierapport vanwege het vertrouwelijk karakter niet openbaar gemaakt. Wel zal op zeer korte termijn een samenvatting kunnen worden ingezien door iedereen die daar belang in stelt. Dit wordt zo snel mogelijk aan de Gemeente gecommuniceerd (als het goed is voordat deze Kerkbrief verschijnt).  De visitatoren doen in hun rapport een aantal aanbevelingen waar de Kerkenraad, wederom in overleg met de Classis en het Regionaal College ook daadwerkelijk aan de slag zal gaan. 

Het is duidelijk dat er zorgen zijn. Over de toekomst van onze Kleine Kerk; over de moeite die het kost om bestuur en beheer (Kerkenraad en CvK) voldoende te bemensen; over verschillen in opvatting over welke weg en welk beleid we met onze ‘veelkleurige’ Gemeente zouden moeten bewandelen. Eén ding is zeker: we zullen het SAMEN moeten doen – Samen Zijn wij Kerk. Het gaat niet aan om af te wachten, op een nieuwe predikant, of op een nieuwe voorzitter. Het Koninkrijk van God is voor ons mensen, door ons mensen, als we maar echt willen.  Dat is voor mij geen vraag, maar een antwoord. Ik hoop voor ons allemaal !