Over de Kleine Kerk

De Kleine Kerk is...
...een gemeenschap van gelovigen waarvan de leden zich laten inspireren door de geest van God, door de Bijbel en door elkaar. De wekelijkse samenkomst van de gemeente op zondagmorgen, waarin de Schriften worden uitgelegd en Gods nabijheid wordt gevierd in de sacramenten van Doop en Avondmaal en in liederen en gebeden, is het hart van het gemeente-zijn.

Daarnaast wordt het geloof beleefd in de kindernevendienst, de catechese, bijbelkringen, jeugd- en jongerenwerk, beleids- en bestuurswerk en in pastoraat en diaconaat; alles ten behoeve van elkaar en van mensen buiten de kerkgemeenschap. Het beleid is er op gericht hiervoor optimale voorwaarden te scheppen.

De Kleine Kerk hoort bij...
...de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Al sinds midden jaren '80 is de Kleine Kerk een "samen-op-weg" gemeente van leden van de Nederlands Hervormde Kerk en van leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De kerkgemeenschap staat in theologisch opzicht in het brede midden van beide kerken. Wij streven ernaar een laagdrempelige kerkgemeenschap te zijn waarin mensen elkaar, elkaars geloof en elkaars geloofsuitingen respecteren en van elkaar willen leren.
De Kleine Kerk is voorstander van de oecumene.

De Kleine Kerk wil zich inzetten voor...
...groepen in en buiten de kerkgemeenschap die extra aandacht nodig hebben: ouderen, jongeren en mensen die geestelijk, sociaal of financieel in moeilijke situaties verkeren.