Kerkbrief

De Kerkbrief verschijnt circa acht keer per jaar en informeert u over het reilen en zeilen van de Kleine Kerk. Dat kan gaan om praktische zaken zoals het preekrooster, de autodienst en de nieuw-ingekomenen, maar ook om informatie uit allerlei raden en commissies, zoals de Kerkenraad en de Commissie voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelings-samenwerking. Gemeenteleden die iets willen melden of delen zijn van harte uitgenodigd kopij te sturen. 

Onderstaand de uiterste inleverdata voor de kopie en de verschijningsdata van de volgende Kerkbrieven:

nr:  kopiedatum:  verschijnt:
07   22-09-2017     04-10-2017
08   27-10-2017     08-11-2017
09   01-12-2017     13-12-2017 Kerst

De redactie ontvangt kopij het liefst per e-mail met de tekst in een WORD bijlage, aan kerkbrief@kleinekerk.nl. Eventueel kan kopij ook worden ingeleverd op papier. Inleveren bij één van de leden van de Kerkbrief redactie. 

De redactie behoudt zich de vrijheid voor om teksten in verband met lengte en leesbaarheid aan te passen of in te korten.

Hieronder vind je de meest recente uitgave van de Kerkbrief. Bij het teken   >>   kan je ook oudere Kerkbrieven inkijken.

Regelmatig bereiken het scribaat, het kerkelijk bureau en dhr. Uyldert berichten over het niet krijgen van de kerkbrief door mensen die hier wel een abonnement op hebben.
- Als u de kerkbrief niet, of niet meer, krijgt.
- Als u heeft aangegeven dat u hem wel wenst te ontvangen.
- Als u het abonnementstarief heeft betaald als tegemoetkoming in de kosten:
Neemt u dan contact op met het College van Kerkrentmeesters (cvk@kleinekerk.nl) Zij gaan over de verzendlijst en over de registratie van het abonnement. Zij kunnen u verder helpen.
Dhr. Uyldert regelt de verzending aan de hand van de lijst die hij krijgt en heeft geen invloed op de adressen die op deze lijst staan.
Mocht u hier toch nog andere vragen over hebben dan kunt u zich wenden tot de scriba.

Hieronder vind je oudere uitgaves van de Kerkbrief: